Missie & Visie

Missie: Via dagbesteding en individuele begeleiding een bijdrage leveren aan een zinvol en zo
zelfstandig mogelijk bestaan van onze cliënten.

Visie: Iedereen heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden. Om volwaardig deel te nemen aan
de maatschappij en om toe te werken naar een zinvol bestaan. Dit geldt ook voor mensen met een
beperking en voor mensen die om wat voor reden dan ook een moeilijke periode hebben gehad in
hun leven.
Het hebben van een werkplek speelt daarbij een belangrijke rol. Door het hebben van werk in de
vorm van dagbesteding, wil NovaFarm-Grip de cliënt helpen om zich te ontplooien.